Aktualizácia ..::18.03.2018::.. NovinkyChS TobrokMoje psyGalériaNáš kalendárO stránkachČs. vlčiaci

PlemenoŠteniatkoChov
Zvod mladých
Bonitácia
RTG DBK
SVP
DNA test
DWDM
Plemenitba
VýživaVýchovaVýcvikVýstavyZdravieŠportVlciVýsledky
Web, knihy, iné


 

Zápisný poriadok KCHČSV SR

Plemenná kniha

1. Klub je povinný viesť dielčiu plemennú knihu. Za jej správne vedenie je zodpovedný hlavný poradca chovu.

2. Prostredníctvom výboru klubu môže člen klubu – chovateľ – požiadať o priznanie chráneného názvu chovateľskej stanice a jej registráciu v FCI prostredníctvom SPZ.

Pre každého chovateľa je možné chráni len jeden názov chovateľskej stanice, bez ohľadu na počet plemien a počet chovných súk.

3. Člen klubu, ktorý požiadal o chránený názov chovateľskej stanice, je povinný umožniť kontrolným orgánom klubu kontrolu chovateľského zariadenia. Kontrola sa vykoná na náklady klubu do 30 dní od podania žiadosti. Kontrolný orgán, určený predsedníctvom klubu písomne informuje výbor klubu o výsledku kontroly do 3 dní od jej vykonania. Ak je hodnotenie priaznivé, postúpi výbor žiadosť SPKP. Chovateľ je povinný po održaní chráneného názvu chovateľskej stanice zaslať kópiu rozhodnutia výboru klubu.

4. Nárok na ochranu názvu chovateľskej stanice vzniká registráciou v FCI. Chránený názov chovateľskej stanice je trvalý a nie je možné ho zmeniť.

5. O registrácii chráneného názvu chovateľskej stanice vydá SKJ chovateľovi písomné potvrdenie.

6. Každý chovateľ, ktorému SPZ sprostredkoval chránenie názvu chovateľskej stanice v FCI, preberá povinnosť zachovať všetky ustanovenia chovateľského a zápisného poriadku.

7. Nositeľom chráneného názvu chovateľskej stanice môže byť jednotlivec (právne spôsobilá osoba), manželský pár, príslušníci jednej rodiny, organizácia. Chovateľskú stanicu zastupuje vždy len jedna osoba.

8. Názov chovateľskej stanice je neoddeliteľnou súčasťou pomenovania psa a musí sa preto trvale používať spoločne s jeho menom.

9. Ochranu názvu chovateľskej stanice v FCI zabezpečuje SKJ.

10. Žiadosť o chránený názov chovateľskej stanice sa predkladá na predpísanom tlačive a obsahuje 6 názvov v rozsahu najviac 20 znakov vrátane predložiek.

11. Prevod chráneného názvu chovateľskej stanice za života chovateľa alebo za existencie organizácie a pod., je možný, pokiaľ sa chovateľ vzdá chovateľskej činnosti. Prevod sa uskutoční na spoločnú žiadosť prevodcu a nadobúdateľa, obsahujúcu prehlásenie nadobúdateľa o tom, že prevezme povinnosti a záväzky prevodcu. O prevode chráneného názvu chovateľskej stanice rozhoduje SPK.

12. V prípade zmeny mena alebo bydliska vlastníka chovateľskej stanice musí byť zmena ohlásená plemennej knihe SPZ a klubu najneskôr do 1 mesiaca.

13. Ak má chovateľská stanica prejsť z vlastníctva jednej osoby do spoluvlastníctva príslušníkov rodiny, doterajší vlastník a noví spoluvlastníci požiadajú SPZ o zápis ich spoluvlastníctva. Žiadosť musí obsahovať prehlásenie nových spoluvlastníkov o označení osoby, ktorí je oprávnená menom spoluvlastníkov jednať.

14. registrácia chovateľskej stanice v FCI zaniká:

a) písomným prehlásením vlastníka o zrušení chovateľskej stanice

b) odňatím chráneného názvu chovateľskej stanice na základe disciplinárneho opatrenia

c) zmluvným prevodom na inú fyzickú osobu

d) úmrtím majiteľa, pokiaľ chovateľská stanica neprešla na základe dedičského konania na didiča, ktorý chce v chove pokračovať.

Register chovných jedincov

15. Zaradenie do registra chovných jedincov vykoná plemenná kniha SPZ u chovných súk a hcovných psov po bonitácii na základe písomnej žiadosti majiteľa, ku ktorej je pripojený originál PP psa alebo suky.

16. Do registra chovných jedincov smie byť zapísaný len jedinec, ktorý splní všetky podmienky stanovené klubom pre zaradenie do chovu, o čom pripojí k žiadosti potvrdenie vystavené klubom.

17. Spôsobilosť k chovu sa pre zápis do registra chovných jedincov preukazuje zápisom o spôsobilosti pre chov vykonaným v PP Klubom chovateľov ČSV SR.

Prihláška k zápisu šteniat

18. Podkladom na zápis domácich odchovov do plemennej knihy je „Prihláška na zápis šteniat“. O zápis šteniat môže požiadať len chovateľ, ktorému bol registrovaný chránený názov chovateľskej stanice.

19. Prihlášku na zápis šteniat treba zaslať plemennej knihe SPZ na predpísaných formulároch v dvoch vyhotoveniach v čo najkratšom čase.

20. K prihláške na zápis šteniat priloží chovateľ kópiu PP sučky alebo psa, zo spojenia ktorých štence pochádzajú. V prípade, že ide o jedince, ktoré ešte nie sú zaradené v registri chovných jedincov, treba priložiť originál PP psa alebo suky.

21. V prípade, že bol pripustený pes zo zahraničia, je chovateľ povinný priložiť k prihláške na zápis šteniat overený opis alebo fotokópiu PP zahraničného psa so záznamom o spôsobilosti pre chov potvrdeným klubom chovateľov ČSV SR podľa čl.13 chovateľského poriadku.

22. Ak sú v prihláške na zápis šteniat chyby, vyzve plemenná kniha majiteľa chovateľskej stanice na ich odstránenie. Zvýšené náklady hradí chovateľ Po odstránení nedostatkov plemenná kniha spracuje prihlášku na zápis šteniat.

23. Vrh sa musí prihlásiť na zápis celý a na jeden raz. Dodatočné hlásenie šteniat je neprípustné.

24. Chovateľ je povinný oznámi tajomníkovi KCH ČSV SR adresy majiteľov šteniat najneskôr do 6 mesiacov od ich narodenia. Povolenie k ďalším pripusteniam bude viazané na splnenie tejto požiadavky.

25. Mená šteniat z jedného vrhu musia začínať rovnakým začiatočným písmenom. Meno sa môže skladať z viacerých slov.

26. Každý prvý vrh každého plemena v každej chovateľskej stanici nesie označenie písmenom A, pričom ďalšie vrhy sa riadia abecedným poradím. Písmená s mäkčeňom, Q a X je možné vynechať. V prípade, že chovateľ chová viac plemien, platí uvedené pravidlo pre každé plemeno osobitne. Po vyčerpaní celej abecedy začína pomenovanie znovu písmenom A. Mená sa nemajú opakovať.

27. Do plemennej knihy nebudú zapísané odchovy chovateľov, ktorým prihlášku na zápis šteniat nepotvrdil poradca chovu KCH ČSV SR.

28. Každé vedomé uvedenie nepravdivých údajov v zápisnom konaní, alebo úmyselné zamlčanie náležitostí smerujúcich k poškodeniu plemena, iného chovateľa alebo KCH CSV SR má za následok zrušenie zápisu do plemennej knihy.

Preukaz pôvodu psa

29. PP psa vydaný plemennou knihou SPZ je listinou potvrdzujúcou jeho pôvod, preukázaný štyrmi generáciami predkov osvedčujúcich jeho plemennú čistotu.

30. PP psa vystavuje plemenná kniha SPZ na základe prihlášky k zápisu šteniat (pripúšťacie povolenie).

31. Je vystavený na predpísanom tlačive s pečiatkou FCI, opečiatkovanom a podpísanom splnomocneným pracovníkom plemennej knihy SPZ.

32. PP psa obsahuje nasledovné údaje:

a) číslo zápisu vrátane označenia skratky plemennej knihy

b) názov plemena

c) meno a názov chovateľskej stanice

d) pohlavie

e) dátum narodenia

f) meno a adresa chovateľa

g) predkov do 4. Generácie

h) dátum vystavenia

33. PP psa musí byť podpísaný chovateľom, ktorý svojim podpisom potvrdzuje príslušnosť PP ku psovi.

34. PP sa vyhotovuje v jedinom vyhotovení – originále, nie je nahraditeľný fotokópiou ani úradne overeným opisom. Nie je prenosný na iného jedinca toho istého alebo iného druhu.

35. Totožnosť psa je zaistená tetovacím číslom zhodným s číslom zápisu v SPKP.

36. Pri prevode vlastníctva ku psovi je nadobúdateľ povinný prevzatý PP od chovateľa vlastnoručne podpísať.

37. Akékoľvek zápisy, doplnky a zmeny evidenčného rázu smie v PP vykonávať len plemenná kniha SPZ z úradnej moci, alebo na písomnú žiadosť majiteľa, s výnimkou zápisu zmien v osobe majiteľa (zmena bydliska, mena a pod.), ktoré si v príslušnej rubrike PP psa prevádza majiteľ sám. Tieto zmeny nový majiteľ psa oznámi písomne tajomníkovi KCH ČSV SR do 14 dní od prevzatia psa.

38. Majiteľ psa je povinný kedykoľvek na požiadanie predložiť PP psa plemennej knihe SPZ alebo klubu.

39. Zápisy o výsledkoch bonitácií, výstav, skúšok a pod. (vrátane titulov) sú oprávnení do PP zapisovať príslušný rozhodcovia, posudzovatelia a bonitačná komisia. Zápisy musia byť uvedené v plnom znení dňom, mesiacom a rokom v ktorom boli zadané aj s podpisom rozhodcu (rozhodcov, bonitačnej komisie) a pečiatkou.

40. Falšovanie PP psa, ako aj svojvoľné prevádzanie zmien, škrtanie, vymazávanie a doplňovanie údajov a záznamov (s výnimkou povolených zmien) sa disciplinárne resp. trestne stíha. PP psa sa v takom prípade stáva neplatným a bude plemennou knihou SPZ zadržaný. Rovnakým spôsobom bude stíhané zneužitie PP uhynutého alebo strateného psa.

41. Poškodený PP je možné nahradiť novým PP. Pôvodný PP sa vráti plemennej knihe SPZ, ktorá ho protokolárne znehodnotí.

42.Strata PP sa musí neodkladne hlásiť plemennej knihe SPZ a klubu. Plemenná kniha SPZ zariadi prostredníctvom odbornej tlače zverejnenie straty. Ak nie sú do 1 mesiaca po zverejnení podané námietky, vystaví plemenná kniha SPZ duplikát PP psa. Duplikát sa vystavuje na základe písomnej žiadosti majiteľa psa. V PP – duplikáte sa okrem evidenčných a rodokmeňových dát uvedú len údaje, ktoré môže plemenná kniha SPZ nepochybne overiť. V prípade, že sa pôvodný PP psa, označený ako stratený dodatočne nájde, rozhodne plemenná kniha SPZ, ktorý z PP sa znehodnotí.

43. PP uhynutého psa sa musí zaslať so sprievodným listom do 4 týždňov po úhyne na znehodnotenie plemennej knihe SPZ. Na požiadanie sa PP vráti majiteľovi uhynutého jedinca s poznámkou o úhyne. Podobne sa postupuje v prípade zabehnutia psa, najneskôr 1 rok po udalosti. V prípade, že sa pes po znehodnotení PP nájde, vystaví plemenná kniha SPZ na základe písomnej žiadosti majiteľa, predloženej prostredníctvom klubu, duplikát PP psa. Klub je však oprávnený doporučenie tejto žiadosti odmietnuť v prípade pochybnosti o identite psa.

44. Nadobúdateľ šteňaťa má nárok na bezplatné dodanie jeho PP. V prípade, že šteňa nie je celkom zaplatené, zostáva PP vo vlastníctve chovateľa až do doby úplnej úhrady.

45. Všetky žiadosti o úkony v plemennej dokumentácii a zmeny je nutné zasielať písomne.

www.csv.sk