Aktualizácia ..::18.03.2018::.. NovinkyChS TobrokMoje psyGalériaNáš kalendárO stránkachČs. vlčiaci

PlemenoŠteniatkoChov
Zvod mladých
Bonitácia
RTG DBK
SVP
DNA test
DWDM
Plemenitba
VýživaVýchovaVýcvikVýstavyZdravieŠportVlciVýsledky
Web, knihy, iné


 

Línie chovu ČsV

Plemenitba, hlavne u málopočetného plemena, je veľmi zložitá a na výbere vhodných rodičov veľmi záleží. U iných plemien, kde je variabilita tak veľká, zoberme si napr. austrálskeho ovčiaka, či hovawarta, stačí skutočne len pozerať, čo sa nám páči povahovo, exteriérovo, doplniť zdravím a môžeme kryť. NO vybrať kompatibilných rodičov - vhodné spojenie - je v záujme všetkých a u čsv to býva o kus komplikovanejšie. Túto úlohu má na starosti poradca chovu. Poradcu chovu skontaktujete a on na základe predkov vášho psa alebo sučky vyberie vhodného partnera, ide o riadený chov. Skúsení chovatelia si vedia vybrať zaujímavého plemenníka aj sami, vtedy hovoríme o voľnom chove.

Sústredenie jedincov, chovateľsky vzácnych a potrebných, ktorí majú významné a žiaduce plemenné znaky a vlastnosti sa volá línia. Ak je v tejto línii toľko jedincov, že je možná ich líniová plemenitba a vyznačujú sa určitými znakmi, ktoré sú žiaduce, príbuzenská plemenitba nie je vysoká, môžeme hovoriť o plemennej línii. Má rozsah tri až štyri generácie kvôli zabezpečeniu nižšej príbuzenskej plemenitby. Väčšinou ide o priamych súrodencov, polosúrodencov a ich potomkov. Ak sa podobná línia odvodzuje od iného predka, hovoríme o línii genealogickej. Stupeň príbuznosti nám pritom hovorí, či ide o inbrednú líniu s vysokou hodnotou príbuzenskej príbuznosti a o línii syngennej, ak je stupeň príbuznosti viac ako 90%.

Určenie niektorého plemenníka za predstaviteľa línie sa deje preto, že nesie nejaký významný typ v exteriéry, prípadne je to vynikajúci pracovný jedinec, alebo je to pes bez vlôh na dedičné ochorenia. Plemenitbou sú ich znaky a vlastnosti upevňované. Na Slovensku spomeniem napr. Carr Malý Bysterec, Hitt spod Ďumbiera, zo starších Hero z Rofa - Tambury z Rosíkova. Títo niesli veľmi výrazné znaky a posilnili exteriér aj slabým sučkám.

Rozdelenie do línií sa riadi pravidlami. Základným pravidlom pri delení je, že psov - plemenníkov - delíme do skupín a sučky delíme podľa rodín. Ako na Slovensku, tak v Čechách, je rozdelenie týchto línií rôzne. V zahraničí však nič také neexistuje. V niektorých krajinách, ako je Taliansko, je už dostatočný počet psov a variácií na to, aby si vytvorili v danej krajine vlastnú líniu. Pretože o tom plemenitba je. Nie kopírovanie slovenských, či českých línií, ale vytvorenie si vlastných. Napr., ak sa chovatelia rozhodnú, že si vytvoria líniu po Garovi z Rosíkova, je nutné do tejto línie zaradiť psov, ktorí majú najvyšší obsah jeho génov a pod. JE nutné dodať, že zahraničný chov sa aj tak tvorí na významných slovenských a českých plemenníkoch.

Niektoré línie už miznú, je v nich kritický počet plemenníkov. Niektoré zmizli a už nie je možné ich znova oživiť. Otázkou je, či je potrebné niektoré línie, ktoré napr. nesú choroby alebo hrubé exteriérové vady zachraňovať a či sa neoplatí vytvoriť nové... Či sa oplatí niektoré premnožovať a iné zase vôbec nevyužívať... Žiaden extrém nie je dobrý.

Ako sa vyberajú spojenia?

Keď si prezrieme rodokmeň sučky zistíme, do ktorej genealogickej línie patril jej otec. Z tejto línie potom vyberáme psa na krytie s prihliadnutím na jeho exteriérové znaky a vlastnosti, pracovné skúšky, zdravie a podobne. Platí zásada, že nevyberáme psa, ktorý má rovnaký exteriérový nedostatok ako sučka, alebo je nosičom ochorenia, ktorého nosičom je aj sučka,... Posilnenie slabšieho exteriéru sučky sa nedeje výberom psa s opačným, extrémnym znakom (napr. sučka má krátky pysk a chovateľ vyberie psa s pridlhým pyskom), ale deje sa výberom jedinca s perfektným typom a štandardným výzorom a tento znak majú aj jeho súrodenci, či rodičia, alebo vieme, že znak predáva ďalej. Napr. pes Carr Malý Bysterec výrazne predĺžil dĺžku nôh a robia to aj jeho synovia.

Pri líniovom chove sa vyberajú partneri na základe príslušnosti k línii. To znamená, že sa vyskytne nie len jedna prevládajúca línia v rodokmeni sučky, ale viac. Napríklad sučka má významnú krv z línie 1, ale tiež tu nachádzame zástupcov z línie 2 a 3. Vyberáme partnera s rovnakým, alebo približne rovnakým zastúpením. Teda takého, ktorý má tiež v krvi líniu 1 a tiež 2 a 3. Nevyberáme psa, ktorý má silne zastúpenú líniu 1 ale zároveň línie 4 a 5. Výsledok by bol nesúlad a nevyrovnanosť, zvýšenie variability, výsledok líniového chovu je potom žiadny.

Medzi predkami psa a sučky sa vyberajú predkovia len v rovnakej línii, do ktorej obaja patria. Ak patria do línie 4, hľadáme spoločného predka v línii 4. Ak by tomu tak nebolo a potomkovia by mali spoločného predka z inej línie, približovali by sa znakmi tejto línii a nie línii rodičov. Tým sa zmenia znaky línie. Ak sú dvaja spoloční predkovia, ktorí patria do rôznych línií, stráca príbuzenská plemenitba zmysel, išlo by o prípad variability ako pri vzájomnom krížení rôznych línií medzi sebou.

Spoločný predok či predkovia, by mali byť v rodokmeni sučky a psa v generácii prarodičov, prípadne u jedného v generácii prarodičov a u druhého v generácii praprarodičov. Dostaneme tak 3 - 4 "voľné" generácie. Užšia plemenitba so sebou nesie riziká. Na Slovensku a v rámci FCI je povolené krytie max. 3:2, bližšie už nie.

Pri voľbe krycieho psa by mal mať prednosť ten, ktorý má vo svojej štvrtej generácii predkov najviac príslušníkov línie, do ktorej patria obaja pes aj sučka.

Ak je potomstvo nekvalitné, už daného plemenníka pre sučku nevolíme. Nevolíme ani brata, alebo polobrata. Je viac než pravdepodobné, že pes má opačný genotyp ako sučka. Takúto kombináciu nevolíme ani pre krytie sestier sučky, jej dcér alebo matky sučky.

Nevolíme psa, ktorý má spoločného predka, ktorý nedával kvalitné potomstvo. Mal by to byť predok overený v chove, ktorý nedával podpriemerné potomstvo, zvlášť hrubé a vylučujúce vady. Takéto spojenia len upevňujú tieto znaky a len ťažko sa odstraňujú.

Vysokú hodnotu plemenníka nerobia len jeho potomkovia s titulmi šampiónov. Ide o kvalitu všetkých potomkov jedinca. Preto má vyššiu hodnotu vrh po plemenníkovi, ktorí všetci spĺňajú štandard ako plemenník, ktorý mal vo vrhu jedného multišampióna a ostatné šteňatá s hrubými vadami. Súrodenec šampión s vysokou pravdepodobnosťou bude predávať tieto nedostatky na svojich potomkov.

Pri tomto type plemenitby nesmieme zabúdať na priveľmi intenzívne využitie jedného plemenníka v chove, pretože sa môže ľahko stať, že nebudú už ďalšie vhodné, dostatočne vzdialené jedince na krytie. A to je práve príklad spomínaného Carra Malý Bysterec a jeho synov.

Šampióni by nemali byť preceňovaní a ani podceňovaní. Sú dôležití pre ďalší chov, ale je nutné objektívne zhodnotiť ich kvalitu v dedičnosti. Ak má podpriemerné potomstvo, je dôležité zvážiť, či má vôbec nejaký prínos pre populáciu. Ak je jeho prínos minimálny alebo je práve zhoršovateľom, je nutné ho vyradiť ako každého iného. Využijeme ho len ak dáva potomstvo nadpriemerné a má vysokú plemennú hodnotu. Je možné, že bude zakladateľom novej línie. (zdroj: www.rottweiler.ic.cz)

Rozdelenie skupín v Slovenskej republike

Poznámka: Tieto skupiny budú chovateľskou komisiou prehodnotené a vytvorené prípadne iné, vedené na "mladších a významných jedincov.

Cieľom chovného plánu je udržanie a zlepšenie genetickej základne československých vlčiakov v SR a to viacerými spôsobmi:

Rozdelenie do chovných skupín: nejedná sa o líniovú plemenitbu, rozdelenie slúži predovšetkým ako možnosť upevnenia vlastností jednotlivých vybraných plemenníkov  (zakladateľov skupín) v populácii  tým spôsobom ako je v bežné aj pri chove iných zvierat- rozdelenie samcov podľa príslušnosti ich otcov a dedov k významnému predkovi. Rozdelenie súk nie je pevné, riadi sa podielmi krvi jednotlivých predkov v rodokmeni suky, takže tá môže byť krytá psami z rôznych skupín (príklad: suka má v 5.generácii 4 predkov nesúcich vlastnosti Flita z Rosíkova a 3 predkov nesúcich vlastnosti Nuka z Pohraničnej stráže (ostatných menej početných zanedbajme) takže môže byť použitá ako pre spojenie so psom jednej tak druhej skupiny).

Ide o akýsi spôsob „očistenia“ krvi jednotlivých skupín od ostatných pri dodržaní všetkých zásad zdravého chovu. Cieľom je vytvorenie dostatočne veľkých a nepríbuzných skupín vedených na významných plemenníkov, ktoré v budúcnosti umožní líniový chov, ktorý by prispel k početnej a geneticky zdravej populácie ČSV.

Chovný plán rozdeľuje chovné zvieratá do 5 skupín:

Sk.1: Cézar od Pavlišina (cez jeho synov Astor z Javorínskej, Omar z Krotkovského dvora, Koro z Krotkovského dvora). Patria sem aj potomkovia Kája z Rosíkova, u ktorých sa ráta v budúcnosti podľa možností s vytvorením vlastnej skupiny vedenej na tohto psa.

Sk.2: Nuk z Pohraničnej stráže (najmä cez Astora Moťovský dvor)

Sk.3: Flit z Rosíkova (cez synov Amir Bonus a Alf od Pavlišina)

Sk.4: Binc Pohostinstvo

Sk.5: Nezaradené zvieratá: o ich spájaní rozhodne chovateľská komisia v spolupráci s majiteľmi podľa podielov jednotlivých predkov v rodokmeni

Sk.6: Káj z Rosíkova

Využitie chovných zvierat: Je nevyhnutné rovnomerné využitie psov a súk v chove, preto by mali byť v chove využité všetky chovné krycie psy,  aby bola umožnená dostatočná genetická variabilita (využívanie jedného alebo niekoľko málo plemenníkov vedie k postupnej degenerácii a strate génov v populácii). (pozn. 24 z 48 súčasných chovných psov k 30.6.2013 nemá potomkov!! )

Taktiež je nevhodné opakovať rovnaké rodičovské spojenia, aby nedochádzalo k zbytočnému plytvaniu génmi, pokiaľ na to nie pádny dôvod (napr. že žiadny z potomkov nebol uchovnený, alebo nezostal v SR)

Príbuzenská plemenitba: žiaduce sú spojenia zvierat nesúcich krv rovnakého predka, avšak uprednostňované sú spojenia príbuzensky vzdialenejšie aby sa obmedzil už beztak silný dopad vysokej príbuznosti v populácii. Minimálna vzdialenosť sú 2 voľné generácie (o.i. podľa medzinárodného CHP) – viď. obr. (voľná generácia je generácia, ktorej súčasťou nie je spoločný predok ani potomok plánovaného spojenia, v tomto prípade sú šteňatá potomkovia, spoločný predok ich rodičov je G, voľnou generáciou rodičia – A a B a starý rodičia – C,D,E,F).

Šteňatá

A

C

G

H

D

I

J

B

E

K

L

F

G

M

Zdravotné výsledky: okrem povinných zdravotných testov na dyspláziu bedrového kĺbu sú zohľadňované aj výsledky iných zdravotných vyšetrení DW, DM. Cieľom je neustále zlepšovanie zdravia a potláčanie dedičných chorôb.

Vyhodnotenia plemenníkov podľa potomstva: v pláne je vytvorenie vyhodnotenia plemenníkov  (súčasných aj nežijúcich a ich potomkov) na základe bonitačných kódov a zdravotných výsledkov ich potomstva.  Výsledky týchto hodnotení budú zohľadňované priebežne po doplnení všetkých údajov a vytvorení bodovacieho systému.

Exteriérové a povahové znaky: uprednostňované sú spojenia upevňujúce žiaduce znaky a vlastnosti a to najmä spojením zvierat s vhodným prejavom určitého znaku (nie spájanie extrémnych vlastností  - napr. veľmi vysokých a veľmi nízkych zvierat, alebo extrémne vysoko a extrémne nízko nasadeného chvosta a i. čo vedie k ešte väčšiemu rozptylu vlastností). 

V minulosti bolo na Slovensku 11 línií otcovských, 10 línií materských (zdroj: klubové stránky KChČsV SR)

Otcovské línie - skupiny

DON z Rosíkova

no pricture....

KÁJ z Rosíkova

no pricture....

ARCHIBALD z Ivanky pri Dunaji - A
ARCHIBALD z Ivanky pri Dunaji – B
ASTOR Moťovský dvor

no pricture....

AYAK z Vlamy

REP z PS Bratislava
CÉZAR od Pavlišina
REP z PS Bratislava
REP z PS Bratislava, AFÍR z PS Bratislava

??? no pricture....
Materské línie - rodiny
LEBRA z PS Bratislava no pricture....
XULA z PS Bratislava no pricture....
MONA z PS Bratislava no pricture....
ARA z PS Bratislava no pricture....

GLOSA z PS Bratislava, GYRA z PS Bratislava

no pricture....
CMUKA z PS Bratislava
ASTRA z PS Bratislava
BRUNA z Banišťa

TOLA z PS Bratislava no pricture....
ODRA z PS Bratislava no pricture....

Rozdelenie skupín v Českej republike

Nasledujúce rozdelenie do skupín a do rodín je písané pomocou Spravodaja,

časopisu chovateľov československého vlčiaka - Česká republika.

Skupiny nie sú nemenné a dochádza aj ku presunu z jednotlivých skupín. Pôvodne bolo línií 7, v dnešnej dobe je novovytvorená 8ma skupina. U psov sa sleduje otcovská línia, sústreďujú sa psy nesúci krv po významných plemenníkoch danej línie.

Líniu psa zistíme, keď v jeho rodokmeni pôjdeme po otcoch, k dedkom, pradedkom,... Teda v rodokmeni horný riadok. 

Psov delíme do skupín:
Skupina 1

Skupina nesúca v otcovskej línii krv

Repa z Pohraničnej stráže cez psa Gar z Rosíkova (na foto)

dátum narodenia: 25.04.1985

bonitačný kód: A67 Of P1

otec: Archibald z Ivánky pri Dunaji CS - syn Repa z Pohraniční stáže (F3)

matka: Alma z Rychnovského dvora CS (F3)

najviac uplatnení potomkovia: Atos a Baker Šedá eminence, Brit Hlas divočiny a další

Skupina 2

Skupina nesúca v otcovskej línii krv

Repa z Pohraničnej stráže cez psov Cézar od Pavlišina (na foto)

a Káj z Rosíkova (foto sa nedochovalo)

dátum narodenia: 14. 11. 1979

bonitačný kód: A67,5 Of P1

otec: Xavan z Pohraniční stráže (F1)

matka: Cita z pohraniční stráže (F2)

Skupina 3

Skupina nesúca v otcovskej línii krv

Binc (foto sa nedochovalo) a Candiff Pohostinstvo (foto sa nedochovalo), po Repovi a Gyre z Pohraniční stráže (na foto jej sestra Grita z PS)

otec: Rep z Pohraniční stráže a matka: Gyra z PS (F4)

Binc Pohostinstvo CS dátum narodenia: 5. 10. 1986

bonitační kod A67 Of P1

najviac uplatnení potomkovia: Aris Hlas divočiny CS

 

Candiff Pohostinstvo CS dátum narodenia: 10. 8. 1987

bonitačný kód: A65,5 E1 Of P1

najviac uplatnení potomkovia: Brix Ekar

Skupina 4

Skupina nesúca v otcovskej línii krv

Repa z Pohraničnej stráže cez psa Astor Moťovský dvor (po Nukovi z PS)

momentálne psy: Blek z liehovarského dvora, Alex z Čakajovského dvora

 

Omar z Krotkovského dvora CS

dátum narodenia: 2. 2. 1992

bonitačný kód: A67,5 Of R1 P1

 

otec: Cézar od Pavlišina CS - syn Repa z Pohraniční stráže (F3)

matka Flota z Rosíkova CS

 

najviac uplatnení potomkovia: Cézar z Krokovského dvora CS, Arek a Aron Malý Bysterec, Amor Gabčov dvor, Milo Ruskov dvor,...

Skupina 5

Skupina nesúca v otcovskej línii krv

Bak a Barry z Doušova dvora (na foto) - (Eramis Vopa)

Bak z Doušova dvora CS

dátum narodenia: 23.1.1985

bonitačný kód: A66 E3 Oe P3

 

otec: Ayak z Vlamy CS

matka: Ata z Richnovského dvora CS

 

najviac uplatnení potomkovia: Ben z Vlčí pláně CS, Eramis Vopa CS,..

Skupina 6

Skupina nesúca v otcovskej línii krv psa

Amur z Ďáblova kaňonu (na foto)

Barry z Doušova dvora CS

dátum narodenia: 23.1.1985

bonitačný kód: A69 E3 Of P1

 

otec: Ayak z Vlamy CS

matka: Ata z Richnovského dvora CS

najviac uplatnení potomkovia: Atos Heol CS, Ariel Lobos CS,...

Skupina 7

Skupina nesúca v otcovskej línii krv pôvodne psa Kazan z PS (na foto vľavo), no táto skupina sa zachovala len cez jeho dcéry. Pôvodne sem patria Amarok Šedý chlup (foto pes v strede) a Akeenah Runar Waawanyanka (na foto vpravo).

Preradení sem boli psy, aspoň obmedzene, nesúci krv Kazana cez jeho dcéry. Induk Passo del lupo, Oliver Passo del lupo, Miky Passo del lupo, ktorí nesú krv Dik a Dita Břevnovská stopa, potomkovia Besi Zepeř (dcéra Ariel Lobos (foto úplne vpravo), vnuk Kazana z PS).

Colt Zepeř

 dátum narodenia: 4. 3. 1993

bonitačný kód: A71 Of P1

otec: Ariel Lobos CS

matka: Exa Vopa CS

najviac uplatnení potomkovia: Agar Morušový háj

 

Skupina 8 - novovzniknutá skupina

 

Skupina nesúca v otcovskej línii krv

psa Ajax a Alan Břevnovská stopa

(na foto)

Okrem týchto línií, sa pri výbere správnych partnerov sleduje kompletný rodokmeň a tri línie navyše.  

Rep z Pohraniční stráže – potomok vlkov Brity a Šarika.

Presadzuje se v chovných skupinách 1 a 2.

Nuk z Pohraniční stráže – potomok vlkov Brity a Arga

najznámejší potomok: Astor Moťovský dvor CS - nájdeme ho predovšetkým v chovných skupinách 3 a 4

Kazan z Pohraniční stráže (F1) – potomok vlčice Lejdy

najznámejší potomkovia: vnuk Ariel Lobos CS a ďalší - túto líniu tvoria chovné skupiny 5, 6 a 7

Rodiny

Sučky sa združujú do rodín, ide o podobné línie ako tie u samcov. Jedna sučka je zakladateľka línie a nej sa pridružujú jej dcéry, prípadne vnučky. Rodiny však nemôžu pretrvávať dlho, pretože po viacerých generáciách už začínajú dcéry a vnučky vykazovať znaky a vlastnosti línií, do ktorých prináležia ich otcovia.  Chovné sučky sú teda pre lepšiu orientáciu rozdelené čisto administratívne tiež podľa otcovských línií.

Ako zistiť, do ktorej línie patrí môj pes?

Zoberme si príklad môjho psa, Gunner Malý Bysterec a jeho rodomkeň.

Je veľmi jednoduchý, pretože predkov, ktorých potrebujeme v rodokmeni hľadať, má veľmi blízko. Pozeráme otca, dedka a pradedka (sivé bunky). Ak váš pes nemá predkov tak blízko, hľadajte v starších generáciách.

V rodokmeni sme našli psa Astor Moťovský dvor (po Nukovi z PS), ktorý nesie krv Repa z Pohraničnej stráže. Tento pes je teda zástupcom línie č.2 v SR a č.4 v ČR.

Gunner Malý Bysterec

Blek z Liehovarského dvora

Brix Zlatá žila

 

Astor Moťovský dvor

 

 

Asta od Grantnerov

 

Cedra Bonus

 

Candiff Pohostinstvo

 

 

Aja Frovan

 

Askia Slnečný dvor

Aragorn Potomok vlkov

 

Synek z Rosíkova

 

 

Baby Tríbeč

 

Miňa Ruskov dvor

 

Omar z Krotkovského dvora

 

 

Asta Šinárikov dvor