Aktualizácia ..::18.03.2018::.. NovinkyChS TobrokMoje psyGalériaNáš kalendárO stránkachČs. vlčiaci

PlemenoŠteniatkoChov
Zvod mladých
Bonitácia
RTG DBK
SVP
DNA test
DWDM
Plemenitba
VýživaVýchovaVýcvikVýstavyZdravieŠportVlciVýsledky
Web, knihy, iné


 

Chovateľský poriadok KCHČSV SR

Účel a pôsobnosť

1. Chovateľský poriadok zvyšuje zodpovednosť a právomoc chovateľa a Klubu chovateľov ČSV za riadenie a organizovanie chovu, za dodržiavanie štandardu chovaného plemena, ktorého sú garantom.

2. Chovateľský poriadok so špecifickými podmienkami chovu ČSV je záväzný pre všetkých majiteľov chovných jedincov.

Plemeno

3. Plemeno psov v zmysle tohoto poriadku tvoria psy a suky, ktoré zodpovedajú platnému plemennému štandardu FCI s platným preukazom pôvodu podľa čl. 12 a.) Chovateľského poriadku

Chovateľ

4. Chovateľom je majiteľ chovnej sučky, ktorého chovateľská stanica je registrovaná pod chráneným názvom.

5. Chovateľ zabezpečuje produkciu jedincov s PP a krytie sučky v jednom háraní jedným psom.

6. KCHČSV  SR ako garant plemena a jeho štandardu je oprávnený kontrolovať a sledovať chovnú spôsobilosť jedincov, v akých podmienkach a zdravotnom stave sa chovné jedince a ich odchov nachádzajú, organizuje zvod a bonitáciu jedincov.

7. KCHČSV  SR môže chovateľovi dočasne obmedziť alebo natrvalo zakázať chov s konkrétnym jedincom, alebo celej chovateľskej stanice, ak zistí závažné nedodržanie chovateľského poriadku.

8. V prípade osobného spoluvlastníctva alebo bezpodielového spoluvlastníctva manželov je potrebné, aby len jeden zo spoluvlastníkov bol poverený zastupovaním pri jednaniach s orgánmi klubu.

9. Zmenu majiteľa chovného jedinca oznámi nový majiteľ tajomníkovi klubu písomne do 14 dní doporučeným listom alebo iným dokladovateľným spôsobom doručenia s následným potvrdením o prijatí. Zmena sa zaznamenáva aj do PP psa.

10. Majiteľ môže chovnú sučku zapožičať – prenajať pre účely chovu.

11. Na ktorú chovateľskú stanicu bude zapísané budúce potomstvo závisí od vzájomnej dohody.

Chovné jedince

12. Pes – sučka sa stávajú chovnými po splnení podmienok:

a) plemenná príslušnosť osvedčená PP u ktorého sú známe všetky generácie predkov ku 1.6.1999 (deň medzinárodného uznania plemena FCI )

b) dodržanie vekovej hranice stanovenej klubom

- psi minimálne 24 mesiacov

- sučky minimálne 18 mesiacov

c) absolvovanie bonitácie v SR s výsledným hodnotením chovný:

- psy - P1, P3

Psy aj sučky bonitované v Slovenskej republike s výsledkom P14, nie je možné použiť v chove v SR, aj keď získali chovnosť v zahraničí

- sučky - P1,P3,P5   

Uznávané budú bonitácie zo zahraničia iba v prípade, že budú vykonávané v súlade so slovenskými pravidlami zápisného, chovateľského a bonitačného poriadku KCHČSV SR!

13. Pre zaradenie psa – sučky do chovu sa vyžaduje:

a) a/ splnenie podmienok uvedených v bode 12

    b/ Klubová výstava KCHČSV SR alebo Európska výstava ČSV organizovná KCHČSV SR od triedy mladých s udelením známky dostatočný - výborný, nie diskvaliikácia.

    c/ absolvovanie skúšky SVP1

    d/ RTG na dyspláziu bedrových kĺbov:

       - psy A/A až B/B - chovný,

       - sučky A/A až B/B - chovná

    e/ pre jedince bonitované od 1.1.2014 vypracovanie DNA profilu

b) u importovaných jedincov o zaradení do chovu rozhodne chovateľská komisia

c) udelenie výnimky na chovnosť je možné iba v prípade hornej hranice veku sučky. Výnimku udeľuje hlavný poradca chovu.                                                                               

14. Zápis o chovnosti vykonáva a do PP zaznamenáva klub chovateľov. To isté platí o predĺžení alebo zrušení chovnosti. Zápis do registra chovných jedincov a príslušného PP vykoná SPKP.

15. Pre hodnotenie psov vydáva klub bonitačný poriadok a smernice pre hodnotenie plemena samostatná príloha.

16. Všetky skutočnosti súvisiace so zmenou, obnovením, predĺžením alebo odobratím chovnej spôsobilosti sa zaznamenávajú v registri chovných jedincov na základe rozhodnutia klubu chovateľov.

Chov a jeho riadenie

17. Chovom ČSV rozumieme cieľavedomú činnosť chovateľov smerujúcu k udržaniu, zlepšeniu a spojeniu vhodných vlastností zvierat.

18. K plemenitbe je možno použiť iba chovných jedincov a mimoriadne jedincov podľa CHP čl. 13c   

19. Za riadenie chovu plemena je zodpovedný klub chovateľov a jeho orgány. Ich činnosť sa riadi „Vnútornou smernicou pre činnosť Klubu chovateľov československého vlčiaka SR“

20. K riadeniu chovu výbor klubu ustanovuje komisiu pre chov a poradcov chovu s vymedzenou funkčnou a územnou pôsobnosťou.

21. Uskutočnenie spojenia medzi jedincami príbuznými bližšie ako na dve voľné generácie v priamej alebo bočnej vetve vo voľnom chove nie je možné ani na žiadosť chovateľa.

22. Druhy chovu :

- riadený

- voľný

A. Riadený chov - Združuje chovateľov ochotných podriadiť sa centrálnemu plánu chovu ČSV, ktorý zabezpečuje široký rozvoj chovného materiálu v jednotlivých rodinách a chovných líniách.

B. Voľný chov - Využívajú sa v ňom jedinci, ktorí spĺňajú chovateľské podmienky ( CHP 12, 13, 14 ). Chovateľ si navrhuje, stanovuje, pri dodržaní bodu 21 CHP, krycích psov sám, alebo o radu požiada poradcu chovu. Svoje rozhodnutie oznámi poradcovi chovu doporučeným listom alebo iným dokladovateľným spôsobom doručenia s následným potvrdením o prijatí najmenej 35 dní pred predpokladaným háraním.

Párenie

23. Základným dokladom o schválenom a uskutočnenom párení je „Pripúšťacie povolenie“ a o narodení šteniat je „Prihláška k zápisu šteniat“ podpísaná poradcom chovu, chovateľom a majiteľom krycieho psa. Odporúčanie na párenie je platné 365 dní odo dňa vystavenia.

24. U voľného chovu chovateľ oznámi psa na párenie hlavnému poradcovi chovu najneskôr 35 dní pred predpokladaným párením. V oznámení uvedie základné údaje o sučke a psovi. Na žiadosť chovateľa, ak bude naplnený chovateľský poriadok, hlavný poradca chovu vystaví „Pripúšťacie povolenie“ a zašle ho chovateľovi spolu s „Prihláškou na zápis šteniat“. Rozhodnutie oznámi krajskému poradcovi chovu.

25. a) U riadeného chovu výber chovných párov vykonávajú poradcovia chovu a komisia pre chov na základe dlhodobých chovných plánov v spolupráci s chovateľmi.

      b) Uskutočnenie párenia sučky zaradenej do riadeného chovu iným psom ako stanovuje  chovný plán je považuje za nežiaduce.

    c) Suku je možné naposledy použiť v chove v roku, v ktorom dosiahla vek 8 rokov (v odôvodnených prípadoch môže klub povoliť jedno pripustenie aj v deviatom roku života suky).

26. Počet vrhov u chovnej sučky a počet párení chovným psom v kalendárnom roku upravuje výbor klubu. Majiteľ psa za uskutočnené párenie zaplatí výborom klubu stanovený poplatok na účet KCHČSV SR.

27. Doporučuje sa chovateľom urobiť písomný dohovor o odmene za párenie v súlade s platnými právnymi predpismi.

28. Po uskutočnenom párení majiteľ sučky a majiteľ psa podpíšu „Pripúšťacie povolenie“ na piatich výtlačkoch.

29. Použitie chovných jedincov zo zahraničia

      a ) Párenie sučky chovateľa zo zahraničia hlási majiteľ psa poradcovi chovu bezprostredne po ukončení párenia. Za uskutočnené párenie zaplatí výborom klubu stanovený poplatok na účet KCHČSV SR, a to do 60 dní od uskutočneného párenia.

      b ) Párenie chovnej sučky chovným psom zo zahraničia povoľuje hlavný poradca chovu na základe písomnej žiadosti majiteľa sučky (k žiadosti musí byť priložená kópia preukazu pôvodu psa a daný pes musí byť v krajine, kde je zapísaný chovný).

30. Oplodnenie sučky je možno vykonať aj umelým spôsobom.

31. Pri umelom oplodnení zostávajú v platnosti všetky ustanovenia párenia prirodzenou cestou. Záznam o umelom oplodnení na prihláške k zápisu šteniat napíše vykonávajúci odborník.

32. Majiteľ chovnej sučky zaplatí majiteľovi krycieho psa poplatok za párenie do 8 týždňov po vrhu, ak sa s majiteľom psa nedohodol inak. Majiteľ sučky zaplatí poplatok v plnom rozsahu aj v tom prípade, ak nebol vrh šteniat zapísaný do plemennej knihy, s výnimkou nezapísania vinou majiteľa psa. Predaj chovnej sučky v dobe kotnosti neoslobodzuje bývalého majiteľa od zaplatenia poplatku za párenie v plnom rozsahu.

33. Ak chovný pes zmení majiteľa, pôvodný majiteľ je povinný oznámiť nadobúdateľovi chovného psa všetky nesplnené povinnosti náhradných párení, dohodnutý spôsob úhrady za párenie a všetky ostatné nesplnené záväzky. Pri zmene bydliska je potrebné zmenu adresy bezodkladne ( doporučeným listom alebo iným dokladovateľným spôsobom doručenia s následným potvrdením o prijatí ) oznámiť tajomníkovi KCHČSV SR.

34. Za nežiaduce párenie je považované uskutočnené párenie v rozpore s CHP. Hlásenie o jeho vykonaní chovateľ oznámi doporučeným listom alebo iným dokladovateľným spôsobom doručenia s následným potvrdením o prijatí poradcovi chovu ihneď po jeho zistení aj s vysvetlením. O spôsobe uzatvorenia prípadu, resp. vyhotovení prihlášky k zápisu šteniat, rozhodne hlavný poradca chovu.

36. Pri neoplodnení sučky chovateľ odošle 3 výtlačky prihlášky k zápisu šteniat 75 dní po párení krajskému poradcovi chovu. V rubrike „dátum narodenia šteniat“ uvedie NEOPLODNENÁ.

Narodenie šteniat

36. Chovateľ sa stará o chovnú sučku od oplodnenia a o štence až do predaja tak, aby bol zaistený ich správny vývoj. Ak zo závažných dôvodov v tomto čase nemôže mať sučku vo vlastnej opatere, zabezpečí jej premiestnenie a splnenie všetkých predpokladov starostlivej opatery a kontroly vrhu.

37. Z dôvodov zisťovania dedične prenášaných vád doporučujeme chovateľom ponechať všetky narodené šteňatá.

38. Ak sučka – matka nemá z akýchkoľvek dôvodov dostatok mlieka, zaistí chovateľ správnu výživu kojnou alebo umelým odchovom.

39. Každé narodenie šteniat hlási chovateľ čo najskôr, najneskôr do 7 dní, doporučeným listom alebo iným dokladovateľným spôsobom doručenia s následným potvrdením o prijatí poradcovi chovu. V hlásení uvedie : Meno a adresu chovateľa, meno matky a otca, ich čísla zápisu v SPK, dátum, počet, pohlavie a ďaľšie údaje o narodených šteňatách. Narodenie atypických a znetvorených šteniat ihneď telefonicky alebo telegramom hlási poradcovi chovu, ktorý zabezpečí dokumentáciu.

40. Po narodení šteniat doplní chovateľ prihlášku k zápisu šteniat o dátum a číselné údaje o narodených, mená, pohlavie, druh a zafarbenie srsti šteniat. Jeden výtlačok odošle odošle majiteľovi psa, pre uloženie v registri párenia, jeden výtlačok založí do do registra chovnej sučky, jeden výtlačok preberie poradca  chovu pri kontrole vrhu, dva výtlačky odošle plemennej knihe k vyhotoveniu PP doporučeným listom.

41. Kontrola vrhu a čipovanie je vykonané na náklady chovateľa. Výšku poplatku stanovuje klub chovateľov.

42. Minimálny vek šteniat braných od matky k predaju stanovuje klub chovateľov. Predaj sa uskutočňuje na základe všeobecne platných poriadkov.

Dovoz

43. O zaradení dovezeného jedinca do chovu rozhodne klub chovateľov ( CHP 12, 13, 14 ). Zápis do registra chovných jedincov bude vykonaný v súlade s čl. 17 zápisného poriadku.

Vývoz

44. Pri vývoze psa/suky je majiteľ povinný oznámiť to hlavnému poradcovi chovu.

45. Pri predaji psa/suky do zahraničia musí majiteľ odovzdať nadobúdateľovi psa v zahraničí exportný preukaz pôvodu psa/suky. Exportné preukazy pre plemená združené v SPZ vystavuje plemenná kniha SPZ.

46. Nákup, predaj alebo vývoz psov prostredníctvom organizácií, zaoberajúcich sa komerčným predajom psov je neprípustný v zmysle predpisov FCI a štatútu KR SPZ. Pri vývoze je potrebné usilovať o nepoškodenie záujmov Klubu chovateľov ČSV SR a slovenskej kynológie.

www.csv.sk