Aktualizácia ..::18.03.2018::.. NovinkyChS TobrokMoje psyGalériaNáš kalendárO stránkachČs. vlčiaci

PlemenoŠteniatkoChov
Zvod mladých
Bonitácia
RTG DBK
SVP
DNA test
DWDM
Plemenitba
VýživaVýchovaVýcvikVýstavyZdravieŠportVlciVýsledky
Web, knihy, iné


 

Ako uchovniť československého vlčiaka

V záujme každého chovateľa by malo byť, aby práve šteniatka z jeho chovu splnili čo najviac podmienok uchovnenia, ak nie všetky a boli úspešne zaradené do chovu, predávali ďalej genofond a podieľali sa na zveľadení plemena. Nie je to nevyhnutné a mnohí chcú skutočne len psíka k domčeku a pre radosť, no chovateľ by sa mal starať o to, aby aspoň časť z vrhu, prípadne tí najlepší, sa do chovu opäť vrátili. Noví majitelia by mali mať preto snahu svojho psa alebo sučku, keď už nie uchovniť a použiť v chove, aspoň splniť pár podmienok. Je to dôležité aj z toho dôvodu, že napr. pri zvode mladých alebo bonitácii, sa zisťujú aj nedostatky daného jedinca a teda vrhu, môže sa následne predchádzať takémuto spojeniu alebo naopak, zistiť kvality vrhu a prípadne použiť sučku či psa v chove znova.

Ak už ste sa rozhodli, že svojho psíka uchovníte (čo neznamená, že musíte hneď na sučke odchovávať šteniatka alebo poskytovať psa na krytie), tu je postup stanovený klubom chovateľov ČsV Slovenskej republiky. I keď si myslím, že pri našom plemene, by mala mať ako sučka, tak aj pes zachovaný genofond a mal by im byť umožnený aspoň jeden vrh.

Po kúpe šteniatka (ale aj pred ním - vlastníctvo psa nie je podmienka členstva), Vám chovateľ odporučí členstvo v klube. Môžete sa prihlásiť elektronicky na klubových stránkach. Po spracovaní prihlášky a prijatí vášho členstva výborom, dostanete preukaz člena klubu chovateľov a preukaz člena Slovenského poľovníckeho zväzu, do ktorého si nalepíte kupón, na daný rok. Spolu s preukazom dostanete ako člen aj elektronicky:

stanovy klubu

zápisný poriadok

bonitačný poriadok

chovateľský poriadok

skúšobný poriadok pre skúšku vytrvalosti psa SVP 1-3

Ako člen klubu budete oboznamovaný aj o pripravovaných skúškach vytrvalosti, zmenách v poriadkoch, letnom výcvikovom tábore, klubových výstavách, bonitáciách, členskej schôdzi a podobne. Členom klubu byť nemusíte, no má to výhody, máte výrazné zľavy pri poplatkoch za skúšky, akcie - platíte len 1/3-vú cenu. Aktuálne členské poplatky nájdete na klubových stránkach.

Ak ste si šteniatko priviezli zo zahraničia, musíte toto nahlásiť na Poľovníckom zväze a požiadať o pridelenie čísla zápisu SPKP. Tento úkon je spoplatnený sumou 5€ (2017). K žiadosti priložíte originál exportného preukazu pôvodu z krajiny, odkiaľ šteniatko máte, kam vám toto číslo zapíšu. Tiež priložíte potvrdenie od veterinára, že číslo čipu uvedené v preukaze pôvodu, je totožné s čipom. Znamená to, že originál preukazu pôvodu vám zostáva ten, čo ste dostali od svojho chovateľa.

Aby ste mohli psa uchovniť, potrebujete:

Zvod Mladých (nepovinný, ale odporúčame a to od veku cca.6 meisacov, tj. po prezubení - môže byť nahradený priamo bonitáciou)

1 klubom odporúčaná výstava (Európska výstava ČsV alebo Klubová), od triedy mladých s hodnotením výborný - dostatočný, okrem diskvalifikácie. Nahradená môže byť aj výstavou "Svetové výstavy Slovenských národných plemien" - organizuje sa raz ročne Nitra/Bratislava a je zdarma!

RTG vyšetrenie bedrových kĺbov (odporúčame aj ľakťových kĺbov) s hodnotením max. B/B

Splnená vytrvalostná pracovná skúška SVP od 1 roka – minimálne prvého stupňa - 40 km

Veková hranica stanovená klubom (sučka 18 mesiacov, pes 24 mesiacov - vek pre bonitáciu)

Bonitácia s hodnotením u súk P1,P3,P5 a u psov P1, P3 (P5 len na odporúčanie chov.komisie)

DNA profil v laboratóriu Vetgene - odber vzorky sa vykonáva pri bonitácii

Vyhotovenie DM a DW v laboratóriu Vetgene - odber vzorky sa vykonáva pri bonitácii (nová podmienka chovnosti)

Chovnosť u psov je vekovo nahor neobmedzená, u sučiek je povolené posledné krytie vo veku 8 rokov

Posúdenia na bonitácii sa môže zúčastniť iba jedinec, ktorého majiteľ zdokladuje splnenie všetkých podmienok chovnosti okrem DNA profilu, DM a DW, ak bude vzorka na tento profil odobraná počas bonitácie

(bližšie informácie o každej podmienke nájdete v časti "Chov" našej stránky)

Po splnení všetkých podmienok, stanovených klubom a absolvovaní bonitácie s výsledkom, umožňujúcim zaradenie do chovu, je pes ihneď chovný. Majiteľ potom zašle žiadosť na Poľovnícky zväz SPZ:

Zápis o zaradenie do plemennej knihy psov, priložíte všetky získané ocenenia, posudky z bonitácie, behu SVP, RTG – výsledky dysplázie kĺbov - originál, priložíte šampionáty z výstav a originál preukazu pôvodu psa. Klub je informovaný o chovnosti priamo na bonitácii, keďže tá je poslednou podmienkou chovnosti a pristúpiť na ňu môžete len po absolvovaní všetkých ostatných podmienok. Tento úkon je spoplatnený poplatkom 5€ (2017).

Na základe tohto dostane majiteľ do preukazu pôvodu pečiatku chovnej spôsobilosti psa či suky. Ak chovateľ, ktorý je zároveň členom klubu, nemá vlastnú chovateľskú stanicu, pošle si žiadosť na zriadenie chovateľskej stanice na podpis tajomníkovi klubu, ten ju podpíše, opečiatkuje a zašle späť a majiteľ aj požiadavkami, ktoré sú na prihláške uvedené, pošle ich na Poľovnícky zväz, Štefánikova 10, Bratislava. žiadosť o chránenie názvu je spoplatnená poplatkom 40€ (2017).

V prihláške sa uvádza názov ChS podľa dôležitosti. Ak už existuje ChS, ktorá je zaradená ako prvá, bude nasledovať druhý názov, atď. (pozor - niekedy FCI organizácia, ktorá názov vyberá, preskočí niektoré názvy, nevedno z akého dôvodu). Zriadenie chovateľskej stanice trvá aj 3 mesiace! Nenechávajte to na poslednú chvíľu.

Pripúšťacie povolenie (viď. Chovateľský poriadok).

Majiteľ pošle žiadosť o vydanie prihlášky na zápis šteniat (krycí list) hlavnému poradcovi chovu pred plánovaným krytím. Ide len o mail, kde napíše meno svojej sučky, jej údaje a že žiada vybrať partnerov pomocou hlavného poradcu chovu, alebo psa už má vybraného a žiada o jeho schválenie. Teda riadený alebo voľný chov. Poradca výber schváli alebo vyberie iného psa. Pri riadenom chove ponúkne troch psov, z ktorých si môže majiteľ vybrať, prípadne požiadať o ďalšiu voľbu. Ktorého si vyberie, je na majiteľovi, poradca chovu s nimi už súhlasí. Poradca chovu odošle prihlášku – originál – majiteľovi späť s pečiatkou, podpisom a s vyplnenými krycími psami.

Teraz je to už len na vás, aby ste nakontaktovali vybraného psa majiteľa, dohodli si približný termín, kedy prídete na krytie, či s ním vôbec súhlasí a aké sú jeho podmienky krytia, koľko si za krytie vypýta,... V deň D, po úspešnom nakrytí a zviazaní je potrebné, aby prihlášku na zápis šteniat podpísal aj majiteľ krycieho psa! Potom už len čakáte, či sučka zabrezne alebo nie. Ak nezabrezla, treba to oznámiť poradcovi chovu.

Po narodení šteniat, po dohode s poradcom chovu, sa vykoná kontrola vrhu, vo veku 4-5 týždňov (malo by byť pred čipovaním, pretože kontrola vrhu je vlastne "súhlasom" klubu so zápisom do plemennej knihy, skôr čipovať môžete, ale nemalo by sa) a vyplní sa na prihláške na zápis šteniat záznam o kontrole vrhu. Ide o krátky popis stavu šteniat, suky, prostredia, kde šteniatka vyrastajú. Šteniatka by mali byť vo veku cca 5 týždňov čipované. Vyplnia sa mená psov a súk, jeden čiarový kód z čipu sa nalepí do očkovacieho preukazu a jeden zo zápisu šteniat k príslušnému menu a veterinár podpíše, že všetky údaje sú pravdivé.

Originál krycieho listu, originál prihlášky na zápis šteniat a fotokópia preukazu SPZ s nalepenou známkou za príslušný rok, sa zašlú na SPZ, Štefánikova 10, Bratislava, so žiadosťou o vystavenie PP pre šteniatka, ktoré sú uvedené v prihláške na zápis šteniat. Nezabudnite poslať kópiu preukazu SPZ, ktorý dostanete z klubu, do ktorého lepíte členské známky. Bez zaplatenia členských známok Vám nebudú  vystavené preukazy pôvodu!!!

Ak prebehlo párenie so zahraničným psom, k žiadosti o vydanie preukazov pôvodu je nutné priložiť fotokópiu rodokmeňa krycieho psa so záznamom o spôsobilosti pre chov potvrdeným KCHČSV SR. SPZ zašle prihlášku na zápis šteniat poradcovi chovu aj s číslami zápisu.

Ak chcete, aby šteniatka mali v rodokmeni zložené skúšky rodičov, či šampionáty krásy, zašlite ich fotokópie spolu so žiadosťou o zápis. V rodokmeni psa musí byť uvedená chovná spôsobilosť psa – t.j. chovný pes, chovná suka!

Rodokmene zašle SPZ adresu chovateľa uvedenú na prihláške, pri prevzatí zásielky zaplatíte poplatok za vystavenie preukazov pôvodu. Ide o sumu 7€ (2017).

Mená na prihláške musia byť podľa abecedného poradia, napr. Ankh Ror Aki, Aurrorox Aki, ....... Aadvark Aki, Angstroom Aki,...najprv psy, potom suky!

Po doručení rodokmeňov: chovateľ si musí skontrolovať správne vystavenie preukazov – aj čísla čipu a správne vypísané mená. Ak zistí chybu, musí ju okamžite reklamovať na SPZ, takáto oprava je bezplatná, avšak ak je oprava vinou chovateľa, účtuje sa opäť 7€ poplatok. Ak potrebujete exportný preukaz, pošlete naspäť originál a SPZ zašle takmer rovnaký preukaz, no s titulom export. Za tento sa platí poplatok vo výške 10€ (2017). Na vystavenie exportu je špeciálne tlačivo (nájdete ho na stránkach SPZ).

Rodokmene nesmie majiteľ zabudnúť podpísať a pri predaji šteňaťa vyplní adresu a podpíše sa nový majiteľ!